CHI TIẾT TIN TỨC

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (Ngày 04/10/2018)
Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (Ngày 04/10/2018)
Ngày 04/10/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.

Vui lòng xem chi tiết tại đây:

1) Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

https://drive.google.com/file/d/1ZcDdkS9jrcZXkoH906Jwz9kYpI8Gh2Dq/view?usp=sharing

2) Mẫu Đơn đề nghị trả cổ tức đợt 1 năm 2018 qua tài khoản

https://drive.google.com/file/d/1wfTBOMIlyDWDluUQGwwdbtuRN_dXaypr/view?usp=sharing

3) mẫu Giấy ủy quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt

https://drive.google.com/file/d/1gtfMr4Xx08u4TCrvCaAnlIsj24SwFNJz/view?usp=sharing

VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai