CHI TIẾT TIN TỨC

Công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông và Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/11/2018
Công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông và Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/11/2018
Ngày 13/11/2018, Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các nội dung như sau: 1. Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 ký ban hành ngày 12/11/2018. 2. Nghị Quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/11/2018 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai