CHI TIẾT TIN TỨC

Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
sodotochuc.png

2- Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy quản lý

* Giám đốc

Là người lãnh đạo cao nhất đồng thời là người đại diện theo pháp nhân của Công ty, trực tiếp chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trực tiếp chỉ đạo các phòng chức năng, quyết định các vấn đề tổ chức nhân sự, bố trí cán bộ, điều động nhân lực, xe máy, vật tư... và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

* Phó giám đốc

Là người giúp việc cho giám đốc, điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự phân công trực tiếp của giám đốc. Chịu trách nhiệm trước giám đốc và trước pháp luật về công việc của mình.

*Các phòng chức năng

Phòng Tổ chức hành chính: có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc về việc tổ chức bố trí, sắp xếp đội ngũ CB, CNLĐ như: Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CB kỹ thuật, xây dựng kế hoạch đơn giá tiền lương, nâng lương, bảo quản hồ sơ CB, CNLĐ, tuyển dụng, giải quyết chế độ thôi việc, giải quyết các công việc hành chính quản trị, giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến người lao động theo quy định của pháp luật.

Phòng Kế toán - tài vụ: có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc toàn bộ hoạt động tài chính của Công ty tổ chức hạch toán toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh, tính giá thành sản phẩm, xác định kết quả tài chính, thực hiện các nhiệm vụ thu chi quản lý các khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, đảm bảo vốn cho quá trình hoạt động sản xuất của Công ty. Lập báo cáo quyết toán quí, năm của Công ty gửi các cơ quan liên quan đúng thời hạn. Có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ các tài liệu kế toán

Phòng Kỹ thuật & quản lý nhà: chịu trách nhiệm tổ chức thi công các công trình theo kế hoạch, đúng qui trình, thực hiện đúng cơ chế được giao. Lập hồ sơ hoàn công, quyết toán vật tư, tiền với Công ty và chịu trách nhiệm trước giám đốc về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình. Quản lý theo dõi việc ký các hợp đồng cho thuê nhà, thu tiền thuê, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

Phòng Kinh doanh: tham mưu cho giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất, cùng với giám đốc ký các hợp đồng trong và ngoài Công ty, xây dựng các định mức về nhiên liệu, vật tư, xe máy kỹ thuật...nghiệm thu tổng hợp khối lượng công việc thực hiện hằng tháng, quý, năm để làm biên bản xác nhận khối lượng thực hiện các đơn vị liên quan

Các đội sản xuất: chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về các công tác điều hành sản xuất trực tiếp và công tác nhân lực trong đội


Sodobomaytochuc2.png

* Ngành nghề kinh doanh:

- Thu gom rác thải các loại; Mã ngành: 381

- Vận chuyển chất thải sinh hoạt, nguy hại;

- Xử lý và tiêu huỷ rác thải các loại; Mã ngành: 382

- Trồng hoa, cây cảnh; Mã ngành: 01183

- Bán buôn hoa và cây; Mã ngành: 46202

- Tư vấn, thiết kế, thi công các công trình cây xanh, cây cảnh quan trong đô thị, cơ quan công sở, Khu công nghiệp, cho các  tổ chức, cá nhân;

- Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống điện chiếu sáng, đèn Tín hiệu giao thông, đèn trang trí, hệ thống điện có cấp điện áp tới  35KV;

- Quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng, đèn Tín hiệu giao thông, đèn trang trí;

- Tư vấn, thiết kế, thi công các công trình: thoát nước, vỉa hè, bãi xử lý rác,…các công trình dân dụng, công nghiệp.

- Duy tu, bảo dưỡng các công trình: thoát nước, vỉa hè, bãi xử lý rác…;

VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai