Page 7 - 2019
P. 7

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH


     Địa bàn hoạt động      Công ty thực hiện cung cấp dịch vụ đến tất cả các      khách hàng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

    BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019                                                                                                                     TỔNG QUAN CÔNG TY
   14                                                                                                                15
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12