Page 9 - 2019
P. 9

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

                                                                 Chiến lược phát triển trung và dài hạn
                                                                 Chiến lược phát triển của Công ty những năm tiếp theo dựa trên nguồn lực con người là then chốt,
     Các mục tiêu chủ yếu của Công ty                                            quản trị doanh nghiệp là khâu quan trọng:


     Với mục tiêu chiến lược trở thành một đơn vị cung cấp dịch vụ môi trường đô thị lớn và uy tín trên
                                                                 •   Phân tích tình hình thị trường, đưa ra và thực hiện các kế hoạch, chính sách phù hợp với mô
     địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Công ty sẽ huy động mọi nguồn lực và kinh nghiệm sẵn có kết hợp với việc
                                                                 hình hoạt động của MQN để hạn chế những rủi ro ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty.
     mở rộng đầu tư theo định hướng sau:
                                                                 •   Đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong

                                                                 Công ty; Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế để điều hành, phân cấp quản lý một cách
     •    Phát triển doanh nghiệp thành đơn vị mạnh trong tỉnh và trong Hiệp hội Môi trường đô thị
                                                                 thống nhất từ trên xuống dưới;
     và Khu công nghiệp Việt Nam khu vực miền Trung - Tây nguyên;
                                                                 •   Phát triển một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, đồng thời tiếp tục mở rộng địa bàn
     •    Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm đạt 4%;
                                                                 hoạt động đối với các lĩnh vực mà công ty đang thực hiện;
     •    Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cồ tức của người lao động năm sau phải cao hơn năm
                                                                 •   Đầu tư, khai thác và sử dụng các thiết bị, công nghệ hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển
    BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
     trước; ổn định đời sống việc làm của người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước;
                                                                 của thị trường trong các lĩnh vực dịch vụ công ích;
     •    Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có văn
                                                                 •   Phát triển quản trị nguồn nhân lực, trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà
                                                                                                                     TỔNG QUAN CÔNG TY
     hóa ứng xử; xây dựng đội ngũ lãnh đạo bản lĩnh và năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.
                                                                 tại đó nhân viên có thể phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung của Công ty.

                                                                 •   Phát triển Công ty dựa trên nền tảng phát triển bền vững song hành cùng trách nhiệm với xã

                                                                 hội, thông qua việc cung cấp các dịch giá trị cho con người, nâng cao chất lượng đời sống của người

                                                                 lao động, tuân thủ các chuẩn mực bảo vệ môi trường và hành động vì lợi ích cộng đồng.
   18                                                                                                                19
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14