Page 10 - 2019
P. 10

CÁC YẾU TỐ RỦI RO


         Rủi ro về kinh tế
         Sự vững mạnh và phát triển của nền kinh tế
     là một trong những nhân tố quan trọng để Chính


     phủ ra các quyết định đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại
     các địa phương cũng như phát triển cảnh quan -


     bộ mặt của các khu đô thị trên địa bàn cả nước.
     Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung


     cấp các dịch vụ công ích, MQN vì thế cũng chịu tác
     động từ các yếu tố của nền kinh tế.         Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm

     2019 nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều

     khó khăn trong và ngoài nước. Tuy nhiên, tổng

     sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 vẫn tăng

     7,02%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng

     kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011.

     Bình quân năm 2019, CPI chỉ tăng 2,79% so với

     bình quân năm 2018, dưới mục tiêu Quốc hội đề

     ra. Đây cũng là mức tăng bình quân năm thấp nhất

     trong 3 năm qua. Kinh tế phát triển sẽ kéo theo sự

     tăng trưởng của các ngành trong nền kinh tế như:

     bất động sản, xây dựng, quy hoạch đô thị,… Trong
    BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
     xu hướng đó, cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị được

     dự báo sẽ có nhiều thay đổi, phù hợp với sự phát
                                                                                                                     TỔNG QUAN CÔNG TY
     triển của địa phương. Đây là một cơ hội để MQN

     đẩy mạnh hoạt động, đưa ra các chiến lược trung

     và dài hạn cho mình.   20                                                                                                                21
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15