Page 8 - 2019
P. 8

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC     Mô hình quản trị                                                   Cơ cấu tổ chức
     MQN được điều hành và quản lý theo mô hình quản trị bao gồm:
                                            ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
     • Đại hội đồng cổ đông;

     • Hội đồng quản trị (5 thành viên);

     • Ban Tổng Giám đốc (2 thành viên)

     • Ban Kiểm soát (3 thành viên);

     • Thư ký Công ty cùng các phòng, ban, Xí nghiệp, đội sản xuất       HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                          BAN KIỂM SOÁT

      trực thuộc Công ty.

                                           BAN TỔNG GIÁM ĐỐC


     VĂN PHÒNG CÔNG TY        PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH           PHÒNG KẾ TOÁN               PHÒNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ                PHÒNG KINH TẾ KỸ THUẬT
          XN          XN            XN          ĐỘI XE                        ĐỘI              BAN            TỔ CƠ KHÍ

       MÔI TRƯỜNG       CÔNG VIÊN -          ĐIỆN                                  THOÁT NƯỚC           QLNĐ & BXLR
    BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
                   CÂY XANH
                                                                                                                     TỔNG QUAN CÔNG TY
   16                                                                                                                17
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13