Page 2 - 2019
P. 2

MỤC LỤC


      CHƯƠNG 01               •Thông tin chung

       TỔNG QUAN CÔNG TY
                          • Quá trình hình thành và phát triển

                          • Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

                          • Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức

                          • Định hướng phát triển

                          • Các yếu tố rủi ro
      CHƯƠNG 02               • Ban điều hành Công ty


      TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ           • Hội đồng quản trị


                          • Ban kiểm soát

                          • Tình hình nhân sự và các chính sách

                           đối với người lao động

      CHƯƠNG 03               • Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh


      TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG          • Tình hình hoạt động đầu tư
      TRONG NĂM
                          • Tình hình tài chính

                          • Cơ cấu cổ đông và sự thay đổi trong

                           vốn đầu tư của chủ sở hữu.
       CHƯƠNG 04               • Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019       BÁO CÁO CỦA BAN            • Tình hình tài chính
       TỔNG GIÁM ĐỐC
                          • Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

                          • Kế hoạch phát triển trong tương lai

                          • Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
       CHƯƠNG 05
                          • Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty
       BÁO CÁO CỦA
                          • Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc
       HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                          • Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị
       CHƯƠNG 06


       BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

       CHƯƠNG 07


       BÁO CÁO TÀI CHÍNH
   1   2   3   4   5   6   7