CHI TIẾT TIN TỨC

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.
Xem thông tin chi tiết tại đây:
VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai