CHI TIẾT TIN TỨC

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập
Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập
Vào ngày 27/12/2018 Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018.
VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai