CHI TIẾT TIN TỨC

Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Vào ngày 25/5/2019, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Vui lòng xem chi tiết tại đây:
VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai