CHI TIẾT TIN TỨC

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 và thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Ngày 24/9/2018)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 và thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Ngày 24/9/2018)
Ngày 24/9/2018, Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 và thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai