CHI TIẾT TIN TỨC

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (bổ sung)
Vào ngày 21/5/2019, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi đã họp về việc giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị và ứng viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.
Vui lòng xem chi tiết tại đây:

VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai