CHI TIẾT TIN TỨC

Công khai kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
Công khai kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
Thực hiện quy định của Luật Thanh tra năm 2010 về công khai kết luận thanh tra, ngày 09/3/2016, tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, ông Bùi Phương - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra theo Quyết định số 301/QĐ-TTT ngày 24/11/2015 của Chánh Thanh tra tỉnh, đã chủ trì cuộc họp công bố công khai Kết luận thanh tra số 04/KL-TTT ngày 04/3/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước; việc tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu trong năm 2014 tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi. ​

Tham dự cuộc họp có ông Trần Nhật Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị; bà Trần Thị Thu Cúc, Tổng Giám đốc; bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm soát và các cá nhân, tổ chức có liên quan.


image1 (1).jpg


Kết quả thanh tra tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi cho thấy Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo được sự ổn định về việc làm và đời sống cho người lao động. Tuy nhiên, qua thanh tra cũng phát hiện những thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý, trong việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và trích lập quỹ dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi để thực hiện bảo toàn vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp. Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Hội đồng quản trị, Lãnh đạo Công ty có các biện pháp khắc phục, chấn chỉnh những sai sót trong công tác quản lý trong thời gian tới, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện cho Thanh tra tỉnh theo quy định.
VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai