CHI TIẾT TIN TỨC

Công bố thông tin về việc điều chỉnh thông tin của báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
Công bố thông tin về việc điều chỉnh thông tin của báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
Công bố thông tin về việc điều chỉnh thông tin của báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
Vào ngày 26/3/2019 Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, Công bố thông tin về việc điều chỉnh thông tin của báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
Vui lòng xem chi tiết tại đây:


VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai