CHI TIẾT TIN TỨC

Công bố thông tin, Nghị Quyết, Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công bố thông tin, Nghị Quyết, Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoáng nhà nước Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyên tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoáng nhà nước

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyên tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Vui Lòng xem chi tiết tại đây:

VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai