Page 1 - Báo cáo thường niên năm 2020
P. 1

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
    CÔNG TY CỔ    PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG
             NGÃI
     PHẦN MÔI    DN: C=VN, S=QUẢNG NGÃI,                                                         CÔNG TY CỔ PHẦN
             L=TP.Quảng Ngãi, CN=CÔNG TY CỔ
             PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG
    TRƯỜNG ĐÔ     NGÃI,
             OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
             4300225555                                                        MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI
    THỊ QUẢNG    Reason: I am the author of this
             document
             Location:
       NGÃI    Date: 2021-04-14 17:53:17
             Foxit Reader Version: 9.3.0    CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI                                          BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN    Trụ sở chính
                                                                                   2020
        Đường Tô Hiến Thành, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi        (0255) 381 9612


        www.moitruongdothiquangngai.com.vn
   1   2   3   4   5   6