CHI TIẾT TIN TỨC

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi ngày 25/12/2018
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi ngày 25/12/2018
Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi thông qua: - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018. - Thông qua quy chế công bố thông tin của Công ty.
VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai