CHI TIẾT TIN TỨC

Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
Công bố Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi năm 2015 và Phụ lục sửa đổi bổ sung điều lệ ngày 26/01/2018.
VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai