CHI TIẾT TIN TỨC

Đăng ký Công ty Đại chúng
Đăng ký Công ty Đại chúng
Vào ngày 26/4/2018, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước có văn bản số 2685/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng.
VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai