CHI TIẾT TIN TỨC

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Vào ngày 21/4/2018, Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai