CHI TIẾT TIN TỨC

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017
Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017
Công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017.
VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai